top of page
OU GEN KESYON. NOU GEN REPONS.

KESYON YO POZE SOUVAN

1. Kisa Egzamen GED la ye e kijan pou mwen jwenn GED mwen an? 

Egzamen GED la se yon opsyon pou konplete lekòl segondè. Si w gen mwens pase 18 an, w ap bezwen kontakte lekòl segondè debaz ou a pou w konnen opsyon pou w pran tès GED la.

 

Gen 4 seksyon nan egzamen GED la: Rezonman atravè langaj, syans, syans sosyal, ak matematik. Yo fè nòt chak seksyon separeman epi yo ka pran yo separeman.

Yon nòt pase nan GED a se 145 pou chak seksyon.

 

Ou ka enskri pou pran GED sou sitwèb la  www.ged.com . Sit sa a mande pou w fè yon kont gratis, chwazi yon kote pou w pran yon tès, enskri pou yon dat/lè pou w pran matyè tès sa a, epi w peye tès la pa kat debi/kredi (pri se $30 pou chak seksyon).

 

Pwogram nou an bay kou preparasyon pou moun ki vle etidye pou pran tès GED yo.

Image by Hannah Olinger

2. Kouman pou mwen jwenn yon relve nòt/kopi GED mwen an?

Malerezman, biwo nou an pa gen kopi relve nòt oswa kalifikasyon GED.

 

Pou jwenn yon kopi nòt egzamen GED ou yo, ou ka mande yon kopi relve nòt ou a nan www.ged.com . Tanpri klike sou "Grads and Transcripts" epi swiv enstriksyon yo pou kòmande yon kopi relve nòt ou a.

Image by freestocks

3. Kouman pou mwen enskri pou klas yo? 

Nou fè sesyon enskripsyon nan kòmansman chak semès (Out ak Janvye). Elèv yo DWE gen yon randevou pou patisipe nan yon sesyon enskripsyon. Kontakte

biwo nou an pou plis enfòmasyon konsènan dat enskripsyon yo ak pou etap pou enskri pou yon sesyon enskripsyon.

Registration

4. Konbyen kou yo koute?

Klas nou yo koute $75 chak semès. Elèv yo dwe pote $75 an lajan kach oswa kat kredi nan enskripsyon yo pou yo ka enskri.

Image by Sophie Dupau

5. Konbyen tan klas yo?

Nou fè 2 semès nan klas ki soti nan mwa septanm rive nan mitan desanm ak fevriye nan mitan mwa me.

Image by Nathan Dumlao

ENTRESE POU ENSKRI

NOU LA POU EDE

bottom of page