top of page
CONVENIENT  |  SPECIALIZED_cc781905-5cde-3194-bb3b-13d6 | ACCREDITED 

KLAS NOU YO

AdobeStock_405923239.jpeg

Angle pou moun ki pale lòt lang (ESOL/ELA)

Angle pou moun ki pale lòt lang  (ESOL) klas
yo fèt pou granmoun ki fèt nan peyi etranje, ki pa pale angle ak moun ki gen premye lang ki pa angle. Klas yo
yo konsantre sou amelyore konpetans angle pou travay, edikasyon kontinyèl, amelyore patisipasyon ak timoun yo
edikasyon, ak preparasyon pou sitwayènte. 

Gen kat eleman nan enstriksyon salklas nou an - pale, koute, lekti, ak ekri. Klas nou yo divize an nivo debutan, entèmedyè ak nivo avanse.  Pandan enskripsyon an, yo bay elèv yo yon evalyasyon ki pral detèmine plasman yo nan klas ki pi apwopriye a._cc781905-5cde-3194-bb3b-5836_bad5b-5836_

Class Registration Fee $75 per semester

Nivo angle 5

Klas espesyalize ki fèt pou Elèv k ap Aprann Lang Angle ki pi wo ki bezwen konpetans nan espas travay oswa ansèyman akademik pou yo ka pouswiv kalifikasyon GED® yo. Elèv ki nan nivo sa a pral chwazi ant trak akademik ak trad mendèv la depann de objektif yo ak background yo.

Class Registration Fee $75 per semester

Pre-GED ak GED

Klas Pre-GED yo fèt pou bay ansèyman sou konpetans debaz pou granmoun, 18 an oswa plis, ki gen konpetans matematik ak lekti yo te evalye nan nivo preparasyon GED® oswa pi ba yo. Anpil granmoun enskri nan Pre-GED ak yon objektif alontèm
nan egzamen GED® la; sepandan, yo ka bezwen debaz la
ansèyman konpetans ABE pou yo pare pou GED® la
kou preparasyon pou tès la.

Klas Preparasyon pou Devlopman Edikasyon Jeneral (GED®) yo fèt pou prepare elèv adilt, ki gen 18 an oswa plis, pou egzamen ekivalans GED® nan lekòl segondè. Anjeneral, elèv yo dwe demontre konpetans lekti, ekriti ak matematik ki pi wo pase nivo 8yèm ane eskolè pou yo byen enskri nan kou revizyon GED® la. Kou sa a prepare elèv yo pou kat tès matyè batri GED® yo: Rezonman atravè Lengwistik, Rezonman Matematik, Syans, ak Syans Sosyal. Liv ak materyèl ki baze sou Entènèt yo disponib pou itilize nan salklas la ak lakay ou.

Class Registration Fee $75 per semester
Class Registration Fee $75 per semester
Image by Arlington Research
Young Teacher

Klas Kredansyèl nan espas travay

Yo ofri klas pou kalifikasyon nan espas travay
(Manadjè ServSAFE, ParaPro. ak lòt moun).  Klas sa yo
pral ofri adilt debaz konpetans ratrapaj, fòmasyon espesifik pou
reyalizasyon travay ak kalifikasyon, konpetans pou pran tès ak etid, konpetans nan espas travay, ak asistans pou chèche travay ak rezime.  

Class fee dependent on course

Digital Literacy SkillsThese classes will offer basic digital literacy skills for adults including use of a computer, email, Word, and the internet.  

Class Registration Fee $25

Pa janm sispann aprann, paske lavi
pa janm sispann anseye.

- Lin Pernille

bottom of page